Mere efterspørgsel efter konsulentbistand til interne ledernetværk

Behovet for ekstern konsulentbistand til design og facilitering af interne ledernetværksprocesser er stigende både i private virksomheder og offentlige organisationer.

Kompetenceudvikling for ledere via netværk vægtes højere

Kompetenceudvikling via netværk – især for ledere – vægtes efterhånden mindst lige så højt som traditionel efteruddannelse. Samtidig erkender flere og flere danske virksomheder og organisationer, at netværk som arbejdsform adskiller sig fundamentalt fra de traditionelle gruppe-, team- og projektarbejdsformer.

Der er derfor et stigende behov for at blive klædt på til at håndtere de interne netværksprocesser lige så professionelt som efteruddannelse. I den forbindelse har vi i AZENA erfaret, at mange virksomheder og organisationer finder ud af, at man ikke selv kan løfte de opgaver, der er forbundet med design og facilitering af netværksmøder, eller at der er behov for at uddanne fx interne HR-medarbejdere som netværksfacilitatorer.

Professionel konsulentbistand til design og facilitering af større netværksmøder

At skabe relationsudvikling og videndeling på større ledernetværksmøder er ikke altid helt let, har man erfaret i en større privat virksomhed. Her holder man en gang om måneden et 2-timers tematisk ledernetværksmøde med et fagligt oplæg. Grundet meget her-og-nu-rejseaktivitet er det typisk kun omkring 50 % af virksomhedens 120 ledere, der deltager på møderne. Netværksfacilitatoren ved aldrig på forhånd hvem, der deltager på møderne, fordi der i virksomheden er en vis accept af, at man ikke altid får meldt afbud til møderne.

For at forbedre rammerne for videndeling, sparring og udvikling af relationer lederne imellem har virksomheden ændret designet af møderne. Blandt andet sidder lederne ved mindre borde, og man har skåret ned på antallet af nye faglige temaer, så der nu er mere tid til struktureret videndeling og relationsudvikling.

Ud over det overvejer man nu at inddele lederne i nogle faste netværksgrupper på omkring 15 personer, som sidder sammen på de store ledernetværksmøder. Det, at man er en del af en mindre netværksgruppe vil skabe bedre rammer for fortrolig videndeling og sparring, så lederne vil føle sig mere forpligtet til at dukke op på møderne. Manglende fremmøde i netværksgrupperne pga. intensiv rejseaktivitet vil dog stadig være en udfordring.

Interne HR-medarbejdere og eksterne konsulenter som facilitatorer i netværksgrupper

At uddanne interne HR-medarbejdere som netværks-facilitatorer er ikke helt uden udfordringer, har man erfaret i en stor dansk uddannelsesinstitution.

En HR-medarbejder vil i rollen som netværksfacilitator ofte være bundet af sin egen dagsorden og viden om de personer og emner, der drøftes på netværksmøderne. HR-medarbejderen vil derfor sjældent være helt lige så neutral og udenforstående, som en ekstern konsulent. Vælger man at benytte interne facilitatorer, er det derfor vigtigt, at de er klædt på til opgaverne og har en god forståelse for, hvad netværk som arbejdsform kræver af deltagerne og dem selv som facilitator. Det er også vigtigt, at de interne facilitatorer er bevidste om og fortæller netværksdeltagerne, at de som netværksfacilitatorer er fuldstændig neutrale og ikke optræder som organisationens eller HR’s repræsentant.

Det at benytte en ekstern facilitator til interne ledernetværk, specielt dem hvor deltagerne i forvejen kender hinanden godt, er der flere fordele ved, viser erfaringerne fra en stor dansk uddannelsesinstitution.

En ekstern facilitator møder deltagerne med friske øjne, og hverken ved eller mener noget om det, der bliver talt om på netværksmøderne. Den eksterne facilitator vil derfor lettere kunne stille undrende spørgsmål og få deltagerne til at bryde ud af de velkendte roller, hvilket vil give mere energi og engagement på møderne.

Kom godt fra start med jeres ledernetværk med et velgennemarbejdet netværkskoncept & -forløb og værktøj fx. Netværkspakken, se nedenfor.