Klyngestrategi 2.0 – Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018

klynge- og netværksindsats

Den nye strategi for erhvervsklynger og innovationsnetværk skal styrke Danmarks engagement i det internationale vidensamarbejde. Den skal også give virksomheder, også dem som bor langt fra de store universitetsbyer, bedre adgang til de nyeste forskningsresultater i Danmark, mener Klyngeforum*, som står bag Klyngestrategi 2.0.

De 5 områder i klynge- og netværksindsats 2016-2018

Indsatsen for at styrke klynger og netværk skal primært ske indenfor følgende 5 områder:

  1. Klynger og netværks rolle som videnbro mellem vidensinstitutioner og virksomheder skal styrkes, så ny forskning og viden hurtigt og effektivt deles og tages i anvendelse.
  2. De danske klyngers internationalisering skal øges med henblik på at sikre virksomhederne adgang til førende international viden og erhvervssamarbejder.
  3. Klyngernes samarbejde med andre aktører i økosystemet skal styrkes, så der skabes større sammenhæng og værdi af den samlede nationale og regionale vækst- og innovationsindsats.
  4. De danske klynger skal fortsat udvikles og professionaliseres, så deres potentialer for at bidrage til vækst og innovation national og regional udnyttes optimalt, bl.a. via supportfunktionen for de danske klynger; Cluster Excellence Denmark,
  5. Sammenhængen i klyngeindsatsen og klyngestrukturen skal forbedres bl.a. med bedre koordinering mellem de ansvarlige ministerier, regioner og kommuner.

Pejlemærkerne for 2018

Over de næste 3 år skal klynge- og netværksindsatsen pejle efter at nå følgende mål:

  1. Mindst 2.000 virksomheder har årligt udviklet nye innovationer som følge af klyngeaktiviteterne (status 2014: 1.600)
  2. Der skal være en passende regional fordeling af de virksomheder, der har udviklet nye innovationer, så indsatsen gavner overalt i Danmark
  3. Mindst 2.500 virksomheder deltager årligt i samarbejdsprojekter med videns institutioner gennem klyngerne (status 2014: 1.800)
  4. Mindst 1.500 virksomheder deltager årligt i internationale aktiviteter gennem klyngerne (status 2014: 900)
  5. Danmark skal have mindst 10 Guld- og 10 Sølv-klynger (certificeres af EU’s Cluster Label-system)

 

Klyngestrategi 2.0 bygger, som navnet antyder, videre på Danmarks første klyngestrategi, som blev lanceret i 2013 af otte ministerier, de seks regionale vækstfora og KL. Her var formålet at styrke klyngeudviklingen og klyngernes værdiskabelse samt skabe større sammenhæng og synergi mellem den nationale, regionale og lokale klynge- og netværksindsats. I den forbindelse blev Klyngeforum, som står bag Klyngestrategi 2.0, etableret. I Klyngeforum samarbejder de ansvarlige ministerier, regioner og større kommuner om at sikre sammenhæng i klyngeindsatsen og indfri strategiens mål og indsatser.

 

Læs mere her:

Klyngestrategi 2.0 – Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018