Tegn sammen på mødet

De fleste af os ved, at en illustration kan sige mere end 1000 ord.

Dette gælder også på møder hvor mødelederen, deltagerne eller en professionel illustrator grafisk kan opsummere hovedpointerne i det, der bliver talt om.

Det at tegne mødet er også med til at fastholde deltagernes koncentration, specielt hvis de selv tegner, men også ved at de ser det, de taler om illustreret visuelt. Det visuelle, billedet, simulerer nemlig nogle andre sanser end tekst og ord.

Tegn alt fra dagsorden til deltagernes forventninger

Man kan tegne alt lige fra dagsordenen, deltagernes forventninger til mødet, oplevelse af en specifik situation, overvejelser i forbindelse med et tiltag, det der bliver talt om på mødet, det man gerne vil opnå, et resultat, beslutninger osv.

Når man tegner sammen på møderne, skaber man et fælles billede, som alle har været med til at bidrage til. Det motiverer og hjælper mødedeltagerne til at forstå hinandens synspunkter, kommunikere inden for en fælles referenceramme, og det fremmer en eventuel beslutningsproces. Dermed kan metoden også spare tid, fordi man via tegningerne kan sørge for, at alle bliver hørt og får givet udtryk for deres holdninger på en struktureret og visuel måde.

Vi tegner på møderne hos Lundbeck og Novo Nordisk

I vores arbejde med at udvikle kreative metoder til videndeling i Lundbeck og Novo Nordisk* bruger vi ofte det at tegne på workshops og møder. På de indledningsvise fokusgruppemøder i de enkelte videndelingsrum (fx en netværksmøderække i Novo Nordisk og et innovationsforum i Lundbeck) bad vi f.eks. deltagerne om at tegne deres vidensflow, altså deres oplevelse af, hvem der deler viden med hvem og hvor meget. Formålet var at få indblik i udfordringerne i de enkelte videndelingsrum, opbygge et fælles begrebsapparat omkring viden og videndeling, og få sat gang i udviklingsprocessen.

Tegningen kræver at man sætter ord på

Det at skulle illustrere visuelt, hvad man tænker, gør, at man ikke kan lade beskrivelsen blive ved nogle overordnede vendinger. Man er nødt til både at overveje, hvad man mener, og hvordan man kan illustrere det grafisk. Hvordan illustrerer man fx størrelsen af et specifikt vidensflow?

Tegningerne gav altså anledning til mange interessante refleksioner, samtaler og emner både under og efter deres tilblivelse. Oplevelser og emner som uden tegningerne var forblevet usynlige eller ikke-italesatte. Fx gav det anledning til en interessant dialog mellem deltagerne da;

En af deltagerne ville tegne, hvordan en mindre del viden fra det ”store vidensflow” efter vedkommendes mening ofte ender i en lille afsondret pøl, som med tiden tørrer ud, uden at blive brugt eller være til nytte for dem, der kunne have brug for denne type viden.

De færdige tegninger på væggen tydeligt viste, at der var meget forskellige oplevelser af, hvor meget viden de enkelte personer og teams inden for afdelingen deler med hinanden.

Det at tegne på møderne er altså en kreativ metode, der er kommet for at blive, så det er bare om at komme i gang. Læs i TIPS om noget af det, man bør være opmærksom på i den forbindelse.

Tegn på møderne – nogle praktiske tips

Der er mange gode grunde til at tegne på møderne. Få her nogle praktiske tips til, hvordan det lykkes bedst muligt med tegneriet, hvis I vælger, at det er deltagerne, der skal svinge pennen eller kridtet. Husk at:

1. Tænke hele mødeprocessen igennem for at finde ud af, hvornår det giver bedst mening at lade deltagerne tegne.

2. Afklare, hvad formålet med tegneprocessen er.

3. Gøre det klart for deltagerne, hvad formålet med tegneprocessen er. Forklar, at det ikke handler om, at tegningen skal være flot, men om at deltagerne skaber noget sammen og engageres under mødet.

4. Hente inspiration fra både tegneprocessen og den færdige tegning som anledning til at få nye indfaldsvinkler på emnet og tale om det på nye måder.

5. Referere til tegningen hver gang, den er aktuel mødet igennem, så den ikke bare bliver hængt op – og glemt igen!

6. Alle skal bidrage til tegningen, så det bliver et fælles projekt. Selv en lille streg eller krusedulle er velkommen.

7. Sørge for at have indbydende tegneredskaber klar til deltagerne. Man kommer langt med almindelige tykke tuscher i forskellige farver, men fx pensler og maling kan også være sjovt. Undgå dog at deltagerne fravælger tegneriet, fordi det er for besværligt/de risikerer at få fx maling på tøjet.

8. Lade deltagerne fortælle ud fra tegningen(erne) i plenum, så den(de) kan sætte gang i refleksionen blandt deltagerne.

9. Gemme tegningen til kommende møder, så man bliver mindet om, hvad der blev tænkt og besluttet på mødet. Tag også gerne et foto af tegningen og sæt den ind i møderesumeet.

* Projektet er støttet af CKO. Se mere her.